راهنمای مصالح و تاسیسات ساختمانی
(راهنمای مصالح و تاسیسات ساختمانی)

 ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است

امروزه با پیشرفتهای صورت گرفته در صنعت ساختمان، نیاز به استفاده از مصالح و تاسیسات ساختمانی مناسب در جهت بهبود عملکرد ساختمان در حالت بهرهبرداری، بیش از پیش اهمیت یافته است. از جمله این موارد، استفاده از عایقهای حرارتی و تاسیسات نوین در راستای افزایش راندمان ساختمان میباشد. هدف از این قسمت که با عنوان "راهنمای مصالح ساختمانی و تاسیسات" ارائه شده است، آشنایی باانواع متداول عایقهای حرارتی و تاسیسات ساختمانی بوده و در آن، ویژگیها، تعاریف، راهکارها، و جزئیات اجرایی و بررسی خواهد شد.

ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است