کوکی ها

دو نوع کوکی در این سایت استفاده می شود.

کوکی لازم که معمولا به نام Session سایت . خوانده می شود و شما می بایست به آن اجازه بدهید. زمانی که به سایت وارد شده این کوکی ایجاد می شود و بعد از خروج از سایت از بین می رود.

کوکی دیگر که به نام MOODLEID شناخته می شود که تنها برای کاربران و تشخیص نام کاربری آن ها استفاده می شود

فهرست همهٔ فایل‌های راهنما