عکس حميد رضا سميع پور
پاسخ براي: گواهينامه پايان دوره
از حميد رضا سميع پور - یکشنبه, 10 مرداد 1389، 07:44
  با سلام
از زمان کسب نمره و پذبرفته شدن پروزه چه زمانی طول می کشد که مدرک آماده و ارسال گردد؟