عکس امیرصالح حبیبی  خراسانی
عدم ارسال گواهی پایان دوره پس از دو ماه
از امیرصالح حبیبی خراسانی - یکشنبه, 04 مهر 1389، 11:15
  علیرغم گذشت دو ماه از قبولی نهایی در دوره هنوز گواهی پایان دوره برای من ارسال نشده است. چگونه باید پیگیری کنم؟