عکس سعید عباسی
آیا میتوانیم مصرف انرژی فسیلی مان را به صفر برسانیم؟
از سعید عباسی - یکشنبه, 23 مرداد 1390، 09:21
  ژاپن، فرانسه و ... اعلام کرده اند که برنامه ریزی میکنند تا مصرف انرژی فسیلی شان را به صفر برسانند. فکر میکنید ما هم بتوانیم؟