گسترش ساختمان موجود در سطح يا افزودن طبقات به آن

» تعاریف و اصطلاحات