منظور استفاده از عایق های حرارت به منظور محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی می­باشد. سیستم عایق کاری حرارتی (گرمابندی)باید دو شرط زیر را دارا باشد:

  1. مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی + عایق حرارت از حد مشخص شده ای بیشتر باشد.
  2. ضریب هدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخص شده ای بیشتر نباشد.

مصالح بکار رفته در پوسته خارجی می­تواند بدون نیاز به عایق حرارت مقاومت حرارتی مورد نیاز در مقررات را تامین نماید.
در صورت عایق کاری حرارتی(گرمابندی) مناسب عناصر ساختمان تامین و حفظ شرایط آسایش حرارتی فضاهای کنترل شده به راحتی و همراه با صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می­گردد.

» تعاریف و اصطلاحات

کلمات کلیدی: