قسمت هایی از ساختمان که به منظور تامین سازه ای و یا غیر سازه ای طراحی و ساخته شده اند و در پیوند با یکدیگر تمامیت یک ساختمان را شکل می بخشند (مانند بام, سقف, کف, دیوار, بازشوها و...)

» تعاریف و اصطلاحات