عنصر ساختمانی افقی یا دال که در بالا با یک فضای کنترل شده و در پایین با خاک یا با فضای کنترل نشده یا فضای خارجی در تماس است . کف بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب می شود.

» تعاریف و اصطلاحات